Hét verschil tussen veel betalen en veel besparen . . .

Het werkproces 'uitgeven zonder zorgen' (voorbeeld)

 

Door een duidelijke, gestroomlijnde en vooral efficiënte werkwijze zorgt Stijl C ervoor dat het werkproces voor alle betrokkenen prettig werken is. Door te werken met een kopij aanleverformulier wordt alle kopij in een keer compleet aangeleverd en kan er niets worden vergeten. Door moderne aanlevertechnieken via onze ftp-server zijn overvolle mailboxen en problemen bij het verzenden van grote bestanden verleden tijd. Uw redactie concentreert zich op de inhoud, Stijl C faciliteert. Dit bespaart u tijd en u bent er zeker van dat u een eenduidig uitziend, compleet en vooral professioneel magazine kunt verspreiden.

 

Redactievergadering

Voor elke editie vindt er een redactievergadering plaats. In deze vergadering wordt het voorgaande nummer, alsmede het werkproces besproken en wordt de kopijplanning van de eerstvolgende uitgave bepaald.

 

Kopijplanning

In de redactievergadering wordt de inhoud van het eerstvolgende nummer samengesteld. Dit wordt vermeld op de kopijplanning. Op de kopijplanning staat het aantal pagina’s van de betreffende uitgave vermeld alsmede de rubrieksindeling. Elke pagina kan dus al planmatig worden ingevuld.

Op de kopijplanning wordt de naam van het artikel vermeld, het aantal pagina’s, het daaraan gekoppelde aantal woorden, en eventueel het aantal afbeeldingen. Daarbij staat de naam van de auteur en de begeleidend redacteur. Ten slotte staan de data vermeld van deadline aanleveren kopij, verwachte drukproef, aanleveren correcties op drukproef, verwachte revisieproef, aanleveren allerlaatste correcties, datum akkoord voor drukken, en de datum van verspreiding.

 

Aanjagen redactie

De trafficmanagers van Stijl C waarborgen de continuïteit van het werkproces. Zij ‘jagen’ uw redactie aan. Dit houdt in dat u tijdens het werkproces diverse keren per e-mail wordt geattendeerd op naderende deadlines.

 

Aanleveren kopij

Op onze ftp-server hebben wij voor onze klanten een map gereserveerd die slechts door middel van een wachtwoord toegankelijk is. Ca. een week voor de deadline van aanleveren kopij hebben redactieleden de mogelijkheid om kopij die al gereed is aan te leveren met het kopij aanleverformulier. Gedurende die week kan een redactielid zelf nog wijzigingen aanbrengen in de tekst, of bijvoorbeeld afbeeldingen vervangen. De dag na de afgesproken deadline gaat de map op de ftp-server ‘op slot’. De kopij die er op dat moment is wordt door de trafficmanager gecontroleerd. Indien er toch iets niet juist blijkt te zijn probeert de trafficmanager dit te herstellen. Gecontroleerde kopij gaat door naar de eindredacteur.

 

Eindredactie

De dag na deadline aanleveren kopij en na controle van de kopij door de trafficmanager begint de eindredacteur met de eindredactie. Gedurende dit proces kunnen er vragen rijzen over bijvoorbeeld formuleringen en dergelijke. In dat geval zal de eindredacteur contact opnemen met de begeleidend redacteur.

Aan het einde van de eindredactieweek zorgt Stijl C voor een uniforme aanlevering aan de vormgever.

 

Vormgeving

Nadat de eindredactie alle kopij heeft gecontroleerd en zonodig aangepast, maken wij uw magazine op. Wij zorgen ervoor dat uw uitgave precies wordt vormgegeven volgens uw wensen. Voordat de proef de deur uitgaat wordt deze door ons gecontroleerd. Wij proberen al de eerste keer een foutloze proef te leveren. Zelfs zonder afbreekfouten!

 

Drukproef

Afhankelijk van de bepaalde tijdspanne levert de vormgever op de afgesproken datum een drukproef. Hierin staan eventuele aandachtspunten aangegeven zoals bijvoorbeeld teveel tekst of een afbeelding die niet van voldoende kwaliteit is. De eindredacteur bekijkt de proef in eerste instantie. De trafficmanager stuurt de proef samen met de opmerkingen van de eindredacteur en het correctieformulier meestal dezelfde dag nog door aan de redactieleden.

 

Correcties

De redactieleden bekijken de digitale drukproef zorgvuldig. Eventuele correcties of wijzigingen geven zij aan op een door Stijl C verstrekt correctieformulier. Voor de afgesproken datum leveren zij dit formulier aan op de ftp-server van Stijl C.

De trafficmanager voegt alle formulieren samen zodat meteen zichtbaar is wie dezelfde correcties hebben doorgegeven en welke tegenstrijdigheden er zijn. De eindredacteur beoordeelt de correcties en geeft deze door aan de vormgever. Op het correctieformulier geeft de eindredacteur aan welke correcties zijn uitgevoerd en welke niet en waarom niet.

 

Revisie

Op de vooraf afgesproken datum levert de vormgever een revisieproef met daarin verwerkt de eerder opgegeven correcties. De eindredacteur bekijkt of de correcties goed zijn uitgevoerd. Pas als alle correcties goed zijn uitgevoerd stuurt Stijl C de revisie door naar de redactieleden. In dit stadium kunnen uitsluitend nog strikt noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd. In principe moet de hoofdredacteur op de revisieproef akkoord voor drukken kunnen geven. Het akkoord voor drukken geeft Stijl C vervolgens door aan de vormgever zodat aanlevering aan de drukker kan plaatsvinden.

 

Drukken

Met de drukker zijn door Stijl C aan de hand van een jaarplanning duidelijke afspraken gemaakt. De drukker zorgt dat het drukwerk op tijd bij de verzender wordt aangeleverd.

 

Verzending

Stijl C houdt tevens de voortgang bij de drukker en verzender in de gaten. Op de dag dat uw uitgave wordt verzonden ontvangt u van Stijl C een bevestiging per e-mail.

 

 

Stijl C Reclame en Communicatie Amersfoort     Tel. 033 30 13 106       E-mail: welkom@stijlc.nl      KvK 54088801